Trainingen Denk jij dat je alles wat je
bedenkt in ëën keer goed
moet kunnen maken?
 
En wil je dat het niet meteen
perfect hoeft te zijn?

Er zijn 2 trainingen:

GROEPEN-GROEPSTRAINING: Hoogbegaafde kinderen in het hoogbegaafden onderwijs zoals Leonardoscholen, Plusklassen et cetera.

INDIVIDUELE-GROEPSTRAINING: Hoogbegaafde kinderen in een reguliere klas van het basisonderwijsGROEPEN-GROEPSTRAINING

Binnen het reguliere onderwijs zijn hoogbegaafde kinderen soms al jaren aan het onderpresteren. Sommige kinderen worden daarbij gepest, voelen zich erg eenzaam, worden structureel 'niet gezien' en hebben daardoor gedrags- en/of leerproblemen ontwikkeld. Daarbij kunnen zij extra last hebben ondervonden doordat zij, naast het hoogbegaafd zijn, mogelijk zeer sensitief sterk faalangstig en/of perfectionistisch zijn. Er zijn kinderen die zichzelf zo hebben aangepast aan wat de omgeving 'kennenlijk' van hen verwacht dat zij aan zichzelf en hun denken en voelen zijn gaan twijfelen. Sommigen worden kleurloos en stil,anderen gaan zichzelf en hun omgeving overschreeuwen.

Ouders kunnen er dan voor kiezen om hun kind naar een school met speciaal onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen te laten overstappen, zoals bijvoorbeeld Leonardoscholen. Ouders kiezen dit onderwijs niet voor niets, zij zijn soms ten einde raad!

In de praktijk blijken er dan ook altijd meerdere kinderen met deze achtergronden in de groep te zijn.

Dit kan ontwrichtend werken voor het kind zelf, maar ook voor de groepsdynamiek.
Het is daarom noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan de bagage die deze kinderen, soms al vanaf zeer jonge leeftijd, meetorsen.
Wijs worden over jezelf, je eigen geschiedenis in perspectief zetten, je weer veilig weten en handvatten krijgen bij je voelen en denken, zijn belangrijke elementen om verder te kunnen in je leven.

In de training wordt aandacht besteed aan:
De ander leren kennen, gesprek
Bewust worden en benoemen van de eigen gevoelens
Negatief denken omzetten in positief denken (RET)
Pesten
Samenwerken
Gronden (stevig staan), afsluiten, grenzen bewaken
Cognitieve aspecten m.b.t. hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
Ontspannen

Wanneer er vanuit de schoolleiding specifieke aspecten zijn die aandacht behoeven, wordt de training daar waar nodig op aangepast.

Voor de leerkrachten en voor de ouders is er een uitgebreid intakeformulier.
Een voorbereidend- en evaluatiegesprek met de leerkracht(en), intern begeleider en directeur is opgenomen in de training. Evaluatiegesprekken met de ouders zijn facultatief.INDIVIDUELE-GROEPSTRAINING

Bij hoogbegaafde kinderen kunnen er problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met de groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken. Een hoogbegaafd kind krijgt hierdoor onbedoelde negatieve feedback op zijn gedrag: 'ik snap jou nooit', 'wat praat je ingewikkeld', 'jij wilt het altijd anders', 'daar heb je Paul weer', 'wat bedoel je nou toch' et cetera. Hierdoor kan het zelfbeeld van dit kind schade oplopen. Er kunnen dan problemen ontstaan die benoemd worden als 'sociaal-emotionele' problematiek: teruggetrokken gedrag, gedragsproblemen, faalangst. Deze ontstaan doordat het kind verder in zijn ontwikkeling is en hierdoor geen aansluiting krijgt bij zijn leeftijdsgenoten.

Naar de training 'Heldinnen en Binken' komen uitsluitend hoogbegaafde kinderen. Omgaan met ontwikkelingsgelijken (peers) is van groot belang. Zij geven elkaar positieve feedback: 'hé, jij doet dit net als ik!', 'dat heb ik nou ook!', 'ja, leuk hè!' enzovoorts.
Hierdoor kan het kind een reëler beeld over zichzelf opbouwen. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor zelfverwezenlijking.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Bewust worden en leren hanteren van eigen gevoelens
Inzetten van eigen kracht in houding en stemgebruik
Negatief denken omzetten in positief denken (o.a. RET)
Omgaan met groepsdruk
Omgaan met pesten
Oplossingsstrategieën bedenken
Onderhandelen en samenwerken
Cognitieve aspecten, waaronder kennis over hoogbegaafdheid

Voor de ouders is er een uitgebreid intakeformulier. Ook wordt de betreffende leerkracht gevraagd een intakeformulier in te vullen.
Aan het eind van de training zijn er afsluitende individuele evaluatiegesprekken met de ouders.

NB Deze training is niet de oplossing als het hoogbegaafde kind problemen ondervindt binnen het onderwijs. Onderwijs op maat blijft daarvoor noodzakelijk!
Een initiatief van HIQ Expertisecentrum Hoogbegaafdheid | ©2006-2015